Koronarestriksjoner basert på frykt eller fakta?


Fremskrittspartiet henviste i tirsdagens Kommunestyremøte om medlemmenes oppmerksomhet til saken om innstramming i koronarestriksjoner som ble enstemmig vedtatt i Formannskapets møte 10.november, samt Kommuneoverlegens vedtak av 16.november, med gyldighet fra 17.november om at kun fastboende i Ullensaker Kommune har anledning til å benytte seg av treningssentrene i kommunen.

03 11 2020 FSK - forskrift om endring av
.
Download • 632KB

Dette er alle gode tiltak som det opplevdes stor enighet om, og som politikken på tvers av alle partier felles klarte å samles rundt, og dermed ha en tydelighet ovenfor egne innbyggere om – og det beste av alt, da virker de!


Til representanten fra AP som under Kommunestyrets behandling var bekymret for hvorvidt FrP ønsket å ivareta det lokale selvstyret ved å vise til tall og eksempler fra andre steder, må det påpekes at FrP selvsagt er opptatt av lokalt selvstyre. Men vi mener altså at det lokale selvstyret best utøves gjennom å fatte lokale og selvstendige beslutninger, gjerne basert på faglige og forholdsmessige råd basert på tilpassing mot lokal situasjon med nylig innførte restriksjoner som det kan synes som man har glemt, og ikke hva andre byer eller kommuner har gjort.

I den utsendte rapporten fra Kommuneoverlegen mandag (16.november) vises det allerede i 2.setning til at det er for tidlig å konkludere med om tiltakene iverksatt i uke 44 og 45 har hatt ønsket effekt, samtidig som den sier noe om hvor smittetrykket er størst per i dag.

Rapport Covid-19 i Ullensaker kommune uk
.
Download • 36KB

Ser vi i saken med vedtaket om å stenge treningssentrene for andre enn egne innbyggere fra 16.november (mandag!?!) påpekes det fra Kommuneoverlegen «viktigheten av målrettede tiltak der smitten skjer, og i grupper med økt smitte.» Da er det ikke på hoteller, restauranter og treningssenter tiltakene i kommunen bør settes inn, det er ikke der det er smitte i dag. Dette som kommuneoverlegen presiserer i sin rapport stemmer da ikke overens med de foreslåtte tiltak fra posisjonen i dagens møte, og det oppleves som uheldig.

16 11 2020 Kommuneoverlegen - vedtak-ett
.
Download • 18KB

Det som nå gjøres gjennom å omgjøre referatsaken fra Formannskapet den 10.novemberer til en politisk sak for behandling, er å innføre tiltak det ikke er etablert en enighet om på tvers av de politiske partiene, tiltak som ikke har smittevernsfaglige begrunnelset annet enn å stenge ned store deler av et allerede utsatt næringsliv, basert på «føre-var prinsipper» og tiltak som ikke har vært diskutert.

10 11 2020 FSK - forskrift om endring av
.
Download • 644KB

Restauranter og hoteller er altså i dag ikke en kilde eller årsak til smitte, de er gode på smittevern. Det de derimot kan bli en kilde til er mange arbeidsledige! Situasjonen i dag er at flere allerede har en omsetning på rundt 50% av hva de hadde i perioden før den siste smitteutviklingen, og dette viser at henstillingen fra Statsminister Erna Solberg om at folk må være flinke til å holde seg hjemme – den har virket og gitt tydelig effekt. Det vi nå oppnår ved å vedta det som legges opp til i dag er at flere av disse kan se seg nødt til å permittere samtlige ansatte og stenge dørene.


Kan det blant annet gis en god begrunnelse for hensikten bak mandagens vedtak vedrørende om det skulle være lov for andre enn egne innbyggere å benytte treningssentrene når man allikevel vedtar å stenger de dagen derpå? Dette handler like mye om tydelighet som enighet, og dette er det motsatte. Svar fikk jeg ikke.

Jeg og hele Ullensaker FrP beklager virkelig at det skapes splid rundt et så viktig tema som forebygging av Covid-19, noe jeg personlig har tatt til orde for viktigheten av å klare å stå sammen om, og vi beklager at det kan oppfattes utad som om politiske hensyn og lojalitet til egne partifeller settes foran smittevernhensyn, men vi kan ikke stilltiende være med og gjøre innstramminger som vil ramme vårt næringsliv og arbeidsplasser utover hva vi anser som smittevernsfaglig riktig å gjøre når man ser helheten.


Ståle Lien Hansen

Gruppeleder

Ullensaker FrP