Nå må Ullensaker tydeliggjøre sitt syn på ny E16 Kongsvinger - E6.


Det er absolutt ingen som ønsker velkommen til eget nabolag en vei som vil kunne ødelegge friluftsområder, bygge ned og beslaglegge store matjord-ressurser eller ødelegge gode boligområder. Den ville kunne få negative konsekvenser med tanke på beslag av areal og støy, nærmest uavhengig av korridorvalg, hvor enkelte korridorer skiller seg mer ut enn andre - også når det kommer til bygging i rasutsatte områder pga kvikkleireproblematikken som er aktualisert ytterligere den siste tiden.

Forståelse av vedtak i sak

Når Nye Veier har fått bygging av ny E16 Kongsvinger - E6 i sin portefølje, er deres videre arbeid basert på en rekke politisk vedtak og samfunnsmål, som det politiske miljøet har et ansvar for å sørge for at ivaretas på en tilfredsstillende, ansvarlig og lovmessig måte overfor både nåværende og fremtidige innbyggere. Dette trodde vi var klart for hele det politiske kollegiet når man fattet et enstemmig vedtak om en Ny E16 på strekningen Kongsvinger - E6, og samtidig vedtok å gjennomføre et interkommunalt plansamarbeid og premissene for dette.

Allerede i desember 2019 redegjorde Rådmannen for gruppelederne i eget møte om den kommende prosessen, og at dette var en av de viktigste sakene vi ville få på bordet i denne 4-års perioden. Jessheimpuls var sågar tilstede og skrev om saken, og det ble også presisert at den ville ha stor betydning for utviklingen videre i kommunen vår. Den ville kunne få negative konsekvenser med tanke på beslag av areal og støy, nærmest uavhengig av korridorvalg, hvor enkelte av korridorene skiller seg mer ut enn andre - også når det kommer til dette med bygging i rasutsatte områder pga kvikkleire problematikken som er aktualisert ytterligere den siste tiden.


Næringsliv og sykehus

Men så må vi heller ikke glemme noen av de positive sidene ved å få ferdigstilt en vei som binder arbeidsmarkedene tettere sammen. Ullensaker og Gardermoen Næringspark er sammen med OSL selve navet og motoren i veksten som kommer fremover i vår region og store deler av Østlandsområdet, og når næringsparken står ferdig er det antatt å romme et sted mellom 30.000 - 50.000 arbeidsplasser. Det vil da være et fortrinn for næringslivet som skal etablere seg her å få en enklere og tryggere transportåre for næring på tvers av regionene - og landegrensene, og at vi med det får en flott og trygg vei som reduserer reisetiden betraktelig og øker trafikksikkerheten.


Ullensaker FrP ønsker som kjent, som de andre partiene i kommunen, at LHL-sykehuset skal kunne benyttes som et ordinært lokalsykehus for våre innbyggere. La det ikke være noen tvil om det, men dette er ikke iht planene internt i Ahus og Helse Sør Øst, og vi må forholde oss til den realiteten. Det betyr ikke at vi ikke skal arbeide for dette, men det betyr at vi må hensynta at det i dag tar ca 45 minutter å kjøre bil eller annen pasienttransport hver vei, som igjen betyr at ambulanse-beredskapen, spesielt på kveld, helg og natt, er sterkt svekket i vår region med ca 110.000 innbyggere. En kortere, raskere og mer effektiv reisevei vil bedre dette betraktelig.


Politisk ryddighet

I Ullensaker FrP stiller vi oss fortsatt positive til å få ferdigstilt en vei som binder arbeidsmarkedene i øst og vest tettere sammen, og at vi med det får en flott og trygg vei som reduserer reisetiden til Kongsvinger betraktelig og øker trafikksikkerheten samtidig. Men når situasjonen blant de politiske partier i Ullensaker er blitt som den nå er blitt, så fremmet Ullensaker FrP på denne bakgrunn et forslag i Formannskapet om å be ordfører løfte saken i førstkommende kommunestyremøte, og avklare kommunens formelle syn i saken videre fremover. Det mener vi er ryddig, når et flertall uansett iht oppslag i media skal ha bestemt seg.


I selve vedtaksteksten som ble lagt frem i møtet har vi blitt møtt med kritikk fra flere partier partier og noen av deres følgere spesielt om ett punkt; om at det er uansvarlig å be om at Ullensaker trekker seg fra planprosessen, og jeg skal være raus nok til å gi de rett i deler av dette;

  • Nei, vi burde ikke trekke oss helt ut av prosessen, men være med og påvirke til en best mulig løsning for alle de involverte og innbyggere, også innbyggere i de øvrige kommuner som korridor- og trasévalg vil påvirke, samtidig som selve veien også vil berøre grunn i Ullensaker uavhengig av om det er 1 km eller noen hundre meter.

Det er en uproblematisk innrømmelse jeg ikke har noen problemer med, men uansett ser vi det som nærmest uansvarlig å opprettholde dagens administrative og økonomiske ressursbruk på konsekvensutredning av korridorer og traseer som det ikke finnes et politisk flertall for, og kommunestyret må derfor gjøre et nytt og endret vedtak som sier tydelig fra om Ullensakers standpunkt til de øvrige kommunene. Dette vil nå uansett skje - på bakgrunn av vårt forslag i formannskapet.

Valg av korridor

At både Venstre og Arbeiderpartiet i sin kritikk av vårt forslag velger å påpeke at de har falt ned på Nybakk som det riktige og mest fornuftige koblingspunktet på ny vei, og at korridor "F" anses som det eneste riktige er én ting. Realismen i akkurat "F" er i beste fall diskutabel, og noe som ikke har vært å anbefale fra de som i utgangspunktet skal kunne faget.


Men jeg ser også at AP på samme måte som Høyre, peker på gjenbruk av Kløfta - Nybakk som det mest fornuftige, samtidig som de sier at de holder døren åpen for andre løsninger dersom utredningen viser «tungtveiende ny informasjon», at utredningene dermed må fortsette og at man er tro mot prosessen... Javel… Er man virkelig det når man viser at man har bestemt seg for annet enn hva man var med på å vedta?

Dette sier meg egentlig bare at enkelte av de samme partiers behov for å sende tydelige "signaler" i saken gjennom media, i en sak man faktisk allerede har fattet vedtak, så oppsto dette behovet i etterkant av manglende interne prosesser hos noen, mens andre så sitt snitt til å bedrive hva man kan best.


Nei til ny E16 i Ullensaker!

Samtidig må det ikke undergraves effekten av en stor og aktiv stiftelse som sier tydelig nei til ny E16, og den økende motstanden fra denne når korridoralternativene for veien ble tydeligere. Denne stiftelsen må nevnes i denne sammenheng, og de skal fullt fortjent ha ros for sitt engasjement og arbeid til det man anser som det beste for sine sambygdinger. Vi etterlyser ofte tilbakemeldinger fra våre innbyggere, uavhengig av hva man måtte mene, og det har vi absolutt fått i en sak som dette.


Standpunkt og videre opptreden

Noen vil bruke journalistenes overskrifter fra tidligere artikler mot oss og påstå at vi ser på en ny 4-felts motorvei med 110 km/t som en gavepakke, uten å bry oss om egne innbyggere eller konsekvenser, men samtidig demonstrerer man da at man ikke bryr seg om hva lokale representanter faktisk har uttalt i saken, og dermed bare ønsker å fordumme debatten til egen vinning.


Så til sist må jeg gjenta at Ullensaker FrP støtter seg til det enstemmige politiske vedtaket som ble fattet i Kommunestyret februar 2020, og at vi i utgangspunktet ønsker alle korridorer konsekvensutredet for både positive og negative sider, som sagt også i alle tidligere uttalelser gjennom media, da vi mener dette er hva som er det riktige å gjøre i etterkant av et enstemmig politisk vedtak.

Dette handler ikke om at vi har "tapt" eller "vunnet" noe som helst slik leder i Venstre uttalte på facebook etter formannskapsmøtet hvor vi la frem det omtalte forslaget om å stanse prosessen. Men vi kan ikke støtte å fortsette å bruke skattebetalernes penger på hva som oppleves som en tilnærmet skinnprosess når vi gjennom diverse medieoppslag og opptreden i sosiale medier fra flere partier før og etter jul kan konstatere at det enstemmige politiske mandatet som kommunestyret ga ordfører den 11. februar 2020 i sak 13/20 om Ny E16 på strekningen Kongsvinger – E6 er å anse som borte.


Samtidig må det samtidig i etterkant av gode demokratiske prosesser, med enstemmige vedtak, være lov å etterlyse hvorfor det ikke har vært fremmet forslag om å stanse eller endre prosessen underveis? For hvis det er slik at man i utgangspunktet ønsker å gjenbruke dagens trasé mellom Kløfta og Nybakk uavhengig av korridor frem dit, hvilket er greit nok å mene, og at man anser at en ny E16 må koble seg på ved Nybakk; så kan man vel si dette, og ikke bruke unødige ressurser på alle de øvrige?

Eller er det faktisk slik at noen ønsker disse "tungtveiende grunner" velkommen?Jessheim, 29.01.2021


Ståle Lien Hansen

Gruppeleder Ullensaker FrP