top of page

Når kommunens svakest stilte brukes i politisk spill og løgnaktige påstander er man på ville veier!


Gjennom flere artikler de siste månedene i Romerikes Blad har vi sett gjentatte eksempler på hvordan de rødgrønnes vedtak om først reduksjon av kommunal boligstøtte, for så fullstendig fjerning av kommunal boligstøtte slår ut for kommunens vanskeligst stilte. Her er det belyst flere enkeltskjebner som på bakgrunn av disse vedtakene vil falle gjennom og få problemer med å opprettholde sitt leieforhold.

Partiet Rødt Ullensaker sto opprinnelig bak en interpellasjon om å få kommunen til å støtte opp under et opprop for å hente barn fra Moria til Europa og Norge. Det ble mobilisert rundt om i landet, og det ble fremmet interpellasjoner i mange kommuner. Undertegnede påpeker derfor som en kommentar i artikkel på Romerikes Blad at «Rødt var ute og kritiserte FrP og Høyre for ikke å ha empati når vi ikke ville hente 50 flyktninger fra Moria-leiren» og spør samtidig «Hvor er empatien deres nå, disse flyktningene hadde de råd til, men ikke våre egne innbyggere.»

I sitt leserinnlegg i RB henviser representanten Myrhaug Danielsen til hvordan FrP setter sårbare grupper mot hverandre og mener samtidig vi går langt i å antyde at empati er noe som skal fordeles ulikt alt ettersom hvor i verden du er fra. Dette er i henhold til Myraug Danielsen «en skremmende hatretorikk med uhyggelige undertoner», og hun mener sågar «Norge har mulighet til å hjelpe begge grupper, det ene utelukker ikke det andre.»

Javel? Nå viser vel deres budsjettvedtak sammen med resten av de rødgrønne partiene at det er nettopp dette som er problemet? Ullensaker har tydeligvis ikke mulighet til begge deler, for da ville dere vel ikke fjernet bostøtten for de vanskeligst stilte i egen kommune? De som allerede er avhengige av økonomisk bistand for å få hverdagen til å gå rundt? Som bor i allerede utslitte leiligheter, men som uten boligstøtte ender opp med å betale tilnærmet det samme som en ny leilighet på det åpne private markedet? Ta bort ideologien og se på realiteten; Du må evne å prioritere. Jeg vet det er vanskelig, men du har tatt oppgaven helt frivillig.

Når jeg så leser at det legges ut leserinnlegg på sosiale medier fra Jone A. Randa som fremstiller seg som en av Rødt sine representanter lokalt med direkte løgn, tillater jeg meg å kommentere at «Det er stygt å ljuge...».


Dette var altså ikke en direkte påstand om Myrhaug Danielsen og leserinnlegget som for det meste er besvart over, men et svar på Jone A. Randa sine løgnaktige påstander i flere diskusjoner, sitat:

 • «Du og Frp innførte gjengs leie i kommunen og økte leia hans med 4000 kr»

 • «Du og Frp kutta boligstøtta hans med 1000 kr»

 • «Ståle Lien Hansen bruker Sindre sin virkelighet og vanskelige situasjon til å ljuge til velgerne i Ullensaker og til å så splittelse i den mangfoldige befolkningen vår»

 • «Denne situasjonen er en skamflekk for Ullensaker og det har vært en av hjertesakene til Rødt Ullensaker å kjempe mot gjengs leie, innført av Frp, mot kutt i boligstøtta, også innført av Frp»…


Den enkle historikken i saken om innføring av gjengs leie og kommunal boligstøtte kan oppsummeres på en relativt kortfattet og oversiktlig måte, og jeg tenker dette forteller nok til å dokumentere løgnene i påstandene over, uten at jeg trenger å kommentere akkurat dét ytterligere (beklager oppramsingen):

 1. Innføring av gjengs leie ble gjort etter et enstemmig vedtak i 2019, hvor SV/Rødt sin fellesliste var med på vedtaket. (Enstemmig betyr altså at ALLE stemte FOR) Det hjelper altså lite å VÆRE mot en sak dersom du STEMMER for...

 2. Rødt og SV sin fellesliste var da også med på samtidig å innføre boligstøtten som en del av ordningen, som beløp seg til 4.000 kr for Sindre sin del. Altså, boligstøtten var en del av den ordningen kommunen hadde fått utarbeidet for å innføre gjengs leie. Modellen var basert på en modell brukt i Bergen side 1995, med både borgerlig og sosialistisk styre i årene etter, og hvor ordningen har fungert etter hensikt så langt vi er blitt opplyst.

 3. I Kommunestyremøtet i Juni ble det lagt frem forslag om endring av den kommunale boligstøtten, hvor de rødgrønne la frem én modell, og de borgerlige en annen. Dette skulle så ut på høring, og administrasjonen skulle redegjøre for hvordan disse modellene ville slå ut for leietakerne og kommunens kostnader. Det er riktig at Rødt fremmet forslag om å opprettholde boligstøtten i dette møtet, men samtidig er det ikke når en sak skal ut på høring og utredes for konsekvenser dette bør gjøres, men når avgjørelsen etter høringen skal vedtas.

 4. Når resultatet av denne utredningen og høringsperioden var over fremmet FrP og Rødt et felles forslag i hovedutvalget for Helsevern og Sosial omsorg som falt, men når FrP, Høyre og Krf fremmet det samme forslaget i Kommunestyret valgte altså Rødt å stemme mot, igjen.

 5. Reduksjonen på ca 30% i den kommunale boligstøtten kom derfor som følge av endringen i kommunestyret i september 2020, Stemt frem av de rødgrønne. Mot FrP, H og Krf sine stemmer, som opprettholdt forslaget fra hovedutvalget om å beholde opprinnelig boligstøtte.

 6. Budsjettvedtaket fra de rødgrønne på å fjerne siste rest av boligstøtten fra mars 2021 med en innsparingseffekt på 7,4 mill kr i 2021, og ca 10 mill kr i årene som kommer, mot FrP, H og Krf sine stemmer ble gjort i kommunestyret desember 2020. Dersom Rødt og flere partier i posisjonen mente noe annet burde de stemt mot, og ikke for… Forslaget fra FrP, H og Krf var denne gangen å skrote hele gjengs leie-ordningen, og gå tilbake slik det var før innføring av dette.

Alt kan dokumenteres i kommunens møteprotokoller og opptak på kommunens hjemmesider, slik at historikken bør vi i det minste kunne enes om.

Det kan leses side opp og side ned i sosiale medier om hvor ille alt er blitt og hvor vondt og vanskelig det meste kan oppleves, det meste på grunn av at de borgerlige har styrt de siste 20 årene, og at de rødgrønne partiene nærmest er tvunget til å gjennomføre et slikt kutt…


Unnskyld meg, men det blir 4 lange år dersom alt dere gjør skal være å peke finger på den forrige posisjonen, så min oppfordring til det rødgrønne flertallet er veldig enkel;

 • Du søker ikke om å få en jobb du ikke er kapabel til å utføre, og det samme burde gjelde innen politikken. For det som gjøres i politikkens alle møter og saker som vedtas, har faktisk en konsekvens, hvor politikken er satt til å ta avgjørelser på vegne av innbyggerne. Det har faktisk noe å si hvilke vedtak som fattes, det handler om enkeltmennesker og deres skjebne.

 • Det er ikke et politisk spill på tvers av partigruppene hvor det kan virke som om det er om å gjøre å få siste ordet i enhver sak sånn at man får flest mulige bilder i avisen og i sosiale medier hvor man kan skryte over alt det flotte som skjer, og hvor flinke vi er.

 • For nei, DERE er ikke flinke nå! VI er ikke flinke nå! INGEN er så veldig flinke nå!

Det holder, ta dere sammen! Ha fokus på innbyggerne våre og hva vi som folkevalgte er gitt på vegne av disse; Ansvar! Er dere ikke beredt til å stå inne for ansvaret som følger oppgaven så må dere faktisk gå av.Så er det slik at enkelte hevder at miljøet er blitt så dårlig i Ullensaker, og at vi må «bli bedre sammen»

Beklager, men når det gjelder saker som oppstår på bakgrunn av vedtak som dette, da er det ikke mulig å bli «bedre sammen», og det er ikke til innbyggernes beste at vi «sammen» tier og later som ingenting.


Noen må tørre å stå opp for de svakeste, de som er skadelidende, og det er nettopp det vi gjør i saker som dette.


Det er også vår plikt å gjøre hva vi kan som opposisjon, til det beste for de svakeste, til det beste for kommunen og innbyggerne våre.


Det er et ansvar vi har i opposisjon, og det er et ansvar vi er beredt til å ta om vi igjen kommer i posisjon.

Til sist vil jeg si at dersom Rødt, SV eller andre i posisjonen virkelig mener at det å fjerne den kommunale boligstøtten ble feil, hvis det er noen i posisjonen som tør å ta bladet fra munnen og bidra til en reversering av dette vedtaket, så vit at dere har FrP (og antageligvis Høyre og Krf) sine stemmer i ryggen.


Jeg vil derfor varsle allerede nå, på vegne av de borgerlige partiene, at jeg vil fremme en interpellasjon til kommunestyremøtet den 23. mars, hvor kommunen bes gjøre ett av 2 alternativer:

 1. Kommunen reverserer ordningen med gjengs leie som ble innført i 2019, og går tilbake til opprinnelig ordning med lavere husleie enn det private leiemarkedet tilbyr.

 2. Kommunen reverserer vedtaket om å fjerne den kommunale boligstøtten. Rådmannen bes legge frem forslag om inndekning av kostnader for inneværende budsjettår i forbindelse med tertialrapporteringen.

Med dette er invitasjonen til å «være gode sammen» sendt til alle partier, og så får vi se hvem som stemmer for det man faktisk mener, eller om man fortsetter å mene én ting og stemmer noe annet.Ståle Lien Hansen


Gruppeleder

Ullensaker FrP

bottom of page