top of page

Politisk innspill til statsbudsjettet 2021 fra Ullensaker Kommune

Først av alt må jeg bare beklage at innspillet er noe lengre enn et vanlig leserinnlegg, men samtidig er det mye godt å lese 😉


Så må jeg takke alle gruppeledere, ordfører og varaordfører for at vi har klart å samles tverrpolitisk bak et felles innspill til Statsbudsjettet 2021. Så vidt meg bekjent er det første gangen, så både takk, og gratulerer 👍
Til

Alle partigruppene på Stortinget

Stortingets Finanskomite


Sammendrag

Et samlet politisk miljø i Ullensaker er svært bekymret over den økonomiske situasjonen Ullensaker kommune og regionen som helhet står overfor i kjølvannet av Covid-19. Vi ber om statlig hjelp gjennom målrettet handling i statsbudsjettet for 2021 og årene som kommer, og foreslår blant annet følgende tiltak for å hjelpe kommunen og regionen i en krisesituasjon:


For Ullensaker kommune


 • 100% kompensasjon for dekning av de påløpte merkostnader og inntektsreduksjoner som følge av Covid-19 i 2020, tilsvarende 113 MNOK for Ullensaker kommune

 • Ettergi restsaldo på Gardermoenlånet, ca 170-200 mill. kroner

 • Gjennomgå forankringen i kommunens demografiske sammensetning, og gjøre korrigeringer som baserer seg på fremskrevet prognose for demografisk sammensetning. Dette kan endre kommunens nåværende status som «Lettdreven kommune» og ville i 2019 medført en økning på ca 139 MNOK i frie inntekter til Ullensaker Kommune


For Øvre Romerike


 • Etablere en kompensasjonsordning til kommunene på Øvre Romerike for tapte skatteinntekter forbundet med reduksjon av aktivitet på OSL (anslått for Ullensaker alene til ca 78 MNOK for 2021).

 • Etablere særskilte og målrettede omstillingspakker til kommunene og næringslivet i vår region, i tråd med det som ble gjort i Rogalandsområdet da finanskrisen inntraff i 2008, hvor både Staten, regionale myndigheter, kommunene, næringslivet og Innovasjon Norge deltok


Grunnlag

Ullensaker kommune og regionen Øvre Romerike er blant landets hardest rammede som følge av Covid-19.

Ringvirkningene vi nå ser i kjølvannet av vårens nødvendige nedstenging av samfunnet og reiserestriksjoner grunnet koronapandemien, vil sette dype spor i kommunenes, næringslivets og innbyggernes økonomi i mange år fremover.


Ullensaker kommune har i dag et stort arbeidsmarked i flyplassrelaterte virksomheter, og nærmere 15.000

arbeidsplasser er i dag knyttet opp mot aktiviteten på OSL. Svakheten for vår kommune og region er at vi blir ekstremt sårbare i kjølvannet av at aktiviteten på og rundt OSL stenges ned og reiselivsnæringen ligger med en nesten brukket rygg grunnet manglende aktivitet. Dette har medført en dramatisk økning i antall arbeidsledige, og Ullensaker har nå den tredje største arbeidsledigheten i landet til tross for sin sentrale plassering nær Oslo.


Ser vi tilbake til 2018, så genererte reiselivsnæringen skatteinntekter til Ullensaker Kommune alene i en størrelsesorden på 112 millioner kroner, basert på ca 28 millioner antall reisende passasjerer ved OSL. Ser vi på prognoser for 2021 som nylig ble fremlagt av Avinor viser de til at det ventes en aktivitet på kun 8 millioner reisende, altså en reduksjon på hele 70% av trafikkgrunnlaget fra 2018. Dette kommer til å gi kommunens næringsliv store utfordringer fremover, det vil påvirke skatteinntektene til kommunen og i neste omgang også gå utover kommunens innbyggere og det tjenestetilbudet kommunen kan tilby fremover.Gjennom våren og sommeren hadde kommunen i en periode arbeidsledighet på over 20%, og ved utgangen av august var arbeidsledighet på hele 9,4% som er tredje høyest i landet. En ledighet på dette nivået over tid vil i mange tilfeller medføre økt utenforskap, og kommunen må derfor settes i stand til å ivareta alle deler av befolkningen både under og i etterkant av en slik krise.


Med en slik reduksjon i aktivitet innen flytransport, reiseliv, konferanser og annen flyplassrelatert aktivitet vil kommunen møte utfordringer grunnet tapte skatteinntekter som er tilnærmet uhåndterlige å komme seg gjennom uten å måtte gjøre store kutt i tjenestetilbudet utover det lovpålagte. Kommunen kan i verste fall bli nødt til å prioritere bort blant annet forebyggende arbeid blant barn og unge, kutte tilbud innen kultur og idrett, eller finne nye og lite ønskede skatter og avgifter. Vi ber derfor om at det etableres særskilte og målrettede omstillingspakker til kommunene og næringslivet i vår region, i tråd med det som ble gjort i Rogalandsområdet da finanskrisen inntraff i 2008, hvor både Staten, regionale myndigheter, kommunene, næringslivet og Innovasjon Norge deltok.


Tall fremlagt for Finansutvalget i møtet den 22. september viste at kommunens økonomiske situasjon de senere år har vært utfordrende, men samtidig viste man tydelig hvordan ringvirkningene av Covid-19 endrer det økonomiske fremtidsbildet i betydelig negativ retning. Tallene Finansutvalget fikk seg forelagt skisserer et tap i veksttilskudd og skatteinntekter i størrelsesorden på ca 100 MNOK i 2021, ca 115 MNOK i 2022 og ca 124 MNOK i 2023.


Dette viser med tydelighet behovet for at Ullensaker kommune, og regionen Øvre Romerike, ikke bare vil være avhengige av å få fullt ut kompensert alle ekstraordinære «koronakostnader» påløpt kommunen i 2020 som tidligere lovet fra Regjeringen, men også at vi er avhengige av å få tildelt ekstra bevilgninger som kompenserer inntektsreduksjonen på 70 % fra den næringen kommunen og store deler av regionen er basert på i dag.
Kort fortalt er Ullensaker Kommune avhengig av ekstraordinær bistand fra staten gjennom statsbudsjett 2021 og fremover, og dette symboliseres best gjennom dette konkrete innspillet, hvor alle de politiske partienes gruppeledere, ordfører og varaordfører stiller seg bak et felles innspill.


Kommunens økonomiske situasjon kan endres ved noen strukturelle og overordnede grep, og vi ber derfor om

Regjeringens og Stortingets vilje til å gjennomføre noen av tiltakene skissert videre;

 • Tilføre kommunen en 100% kompensasjon til dekning av påløpte merkostnader og inntektsreduksjoner som følge av Covid-19 og pandemien i 2020 Dette beløper seg til kr 113 mill. kroner, hvorav 50 mill. kroner er svikt i skatteinntektene, 6,5 mill. kroner er endring i netto inntektsutjevning pga nedgangen i skatteinntektene, og 70 mill. kroner er merkostnader og mindreinntekter ved enhetene.

 • Etablere en kompensasjonsordning til kommunene på Øvre Romerike, alternativt styrt gjennom GRIP (Gardermoregionens Interkommunale Politiske Råd) for tapte skatteinntekter forbundet med reduksjon av aktivitet på OSL. (Anslått for Ullensaker alene til ca 78 MNOK for 2021). Ordningen etableres med en trappevis reduksjon frem mot 2024 når trafikken er forventet å være tilbake på 2018/2019-nivå.

 • Ved siden av dette etableres særskilte og målrettede omstillingspakker til kommune og næringsliv i vår region, i tråd med det som ble gjort i Rogalandsområdet da finanskrisen inntraff i 2008, hvor både Staten, regionale myndigheter, kommunene, næringslivet og Innovasjon Norge deltok.
Ullensaker kommune er i dag plassert i kommunegruppe 13, på lik linje med Bærum og flere av landets større byer, og vi er samtidig klassifisert som en «lettdrevet» kommune grunnet vår foreløpig relativt unge befolkning. Når vi ser den kommende eldrebølgen som ligger kun få år foran oss, kombinert med et lavt utdanningsnivå, høy arbeidsledighet og et inntektsfall i skatteinntekter som følge av korona, så kan kommunen komme til å få store økonomiske utfordringer i årene som kommer, og den «lettdrevne» kommunen vil bli alt annet enn nettopp det.


Situasjonen kan gjøres adskillig bedre gjennom å endre selve forankringen i dagens demografiske sammensetning som har plassert Ullensaker i Kommunegruppe 13. Dvs fra å legge til grunn en inntektsmodell og et utjevningstilskudd basert på dagens sammensetning, til å benytte fremskrevede prognoser på befolkningssammensetningen. Da vil inntekts- og utjevningsmodell synliggjøre den situasjonen kommunen står

ovenfor, og hvorfor den ikke lenger kan ses på som «en lettdrevet kommune», som i seg selv medfører at kommunen mottar ca 13% mindre i frie inntekter per innbygger enn de kommunene vi blir sammenlignet med i Kommunegruppe 13.


Vi ønsker derfor at man særskilt vurderer muligheten for å gjøre følgende:

 • • Gjennomgå dagens forankring i kommunens demografiske sammensetning, og gjøre korrigeringer basert på fremskrevet prognose for demografisk sammensetning. Dette kan endre kommunens status fra å være en «Lettdreven kommune» og det ville i 2019 medført en økning på ca 139 MNOK i frie inntekter til Ullensaker Kommune.


Kommunen har også et rentefritt lån fra Staten; Gardermoenlånet, som ble gitt for å gi kommunen mulighet til å etablere infrastruktur i forbindelse med veksten som var ventet å komme etter bygging av hovedflyplassen. Strengt tatt er dette midler regionen burde vært gitt som en del av selve utbyggingen av OSL og ikke som et lån, men det er noe kommunen forpliktet seg til å ta for å kunne møte noen av utfordringene som ville komme

på bakgrunn av Stortingets vedtak.


Ullensaker har de siste 15 årene vært den kommunen med høyest vekst i landet, og har siden hovedflyplassens åpning i 1998 mer enn doblet sitt innbyggertall. I 1998 hadde kommunen ca 18.000 innbyggere, i 2020 passerte vi 40.000 innbyggere, og befolkningsprognoser viser til en fortsatt sterk vekst fremover på hele 38% de neste 20 årene. Dette har selvsagt gitt kommunen store muligheter og en enorm utvikling, over hele kommunen, men det har også medført ekstremt store ekstra kostnader innen både investering og drift som vi ikke ville hatt uten OSL plassert på Gardermoen. Plasseringen av hovedflyplassen ble bestemt av Stortinget, ikke Ullensaker kommune.


 • Ettergi gjenværende saldo på Gardermoenlånet på ca 170-200 MNOK (dette vil alene redusere finanskostnader på ca. 12 MNOK per år for kommunen)Konklusjon

Et samlet politisk miljø ser store utfordringer for fremtiden, og står sammen om ovennevnte forslag som viser hvordan Regjeringen og Stortinget med relativt små og enkle grep på strukturelt og overordnet nivå gjennom handling i statsbudsjettet kan bistå kommunen og regionen for fremtiden.


Med ønske om gode og konstruktive forhandlinger til det beste for Ullensaker Kommune og regionen Øvre Romerike, med beste hilsen fra et samlet politisk miljø, bestående av samtlige gruppeledere, ordfører og varaordfører.Jessheim 2. oktober 2020


Gruppeledere:

 • Ståle Lien Hansen

 • Irene Furulund

 • Willy Kvilten

 • Astrid Solberg

 • Mahmod Ahmad

 • Eirik Sørsdal Ballestad

 • Lise K. Furuseth

 • Frøydis Myrhaug Danielsen

 • Torbjørn Merkesdal


Ordfører og varaordfører:

 • Eyvind Jørgensen Schumacher

 • Lars Halvor Stokstad Oserud


Comments


bottom of page