Ullensaker trenger ekstraordinær hjelp

Som politisk gruppeleder for Ullensaker Frp er det viktig å spille inn tydelige signaler til partiets kommende forhandlinger om statsbudsjettet, og vi har derfor sendt inn følgende innspill for vår kommune, samt en rekke andre forslag til satsinger og kutt utover det lokale.

Vår kommune er en av de absolutt hardest rammede i landet som følge av Covid-19 pandemien som har mer eller mindre styrt vårt liv de siste 6-7 månedene, og jeg frykter de store ringvirkningene som kommer, og som innbyggere og næringsliv i hele regionen på Øvre Romerike vil oppleve.

Ser vi på Ullensaker kommunes skatteinntekter tilbake i 2018, så genererte reiselivsnæringen alene en inntekt til Ullensaker kommune på 112 millioner kroner. Trafikken på OSL var den gang i 2018 på ca. 28 millioner reisende passasjerer. Avinor har nå lagt frem prognoser for 2021 som kan fortelle oss at de venter kun 8 millioner reisende, altså en reduksjon på 20 millioner reisende, som tilsvarer hele 70 % av trafikkgrunnlaget i 2018. Antall reisende fra 2018 ventes ikke å oppnår før tidligst i 2024, såfremt ikke pandemien fortsetter å blusse opp igjen med jevne mellomrom fremover.

Dette gir i første omgang kommunens næringsliv store utfordringer, og i andre rekke innbyggere/arbeidstakere. Vi ser allerede i dag en arbeidsledighet som varierer fra 15-20%, og dette vil videre kunne gi kommunene i regionen store utfordringer fremover. Ullensaker kommune vil være helt avhengige av å få fullt ut kompensert alle ekstraordinære «koronakostnader» i 2020, samt ekstra bevilgninger som kompenserer inntektsreduksjonen på 70 % fra den næringen regionen er basert på i dag. Vi ønsker derfor at man særskilt løfter inn i debatten følgende: ■ Tilføre kommunen en ekstraordinær kompensasjon i 2021 til påløpte kostnader i 2020, i forbindelse med Covid-19 pandemien på kr 70 MNOK. ■ Etablere en årlig kompensasjonsordning for tapte skatteinntekter forbundet med reduksjon av aktivitet på OSL. Anslagsvis ca. 70 MNOK for 2021, med en trappevis reduksjon frem mot 2024 når trafikken er forventet å være tilbake på 2019-nivå.

Ullensaker kommune er i dag plassert i kommunegruppe 13, på lik linje med Bærum og flere av landets større byer, og vi er klassifisert som en «lettdrevet» kommune grunnet vår relativt unge befolkning. Når vi ser den kommende eldrebølgen som ligger kun få år foran oss, kombinert med en befolkning med forholdsvis lavt utdanningsnivå og et inntektfall som følge av korona, så gjør situasjonen at kommunene i hele regionen kan få store økonomiske utfordringer i årene som kommer. Det er tøffe prioriteringer politikerne lokalt må gjennomføre, og som vil gå utover regionens og kommunens innbyggere dersom ikke staten følger opp med ekstraordinære tiltak, utover de tidligere statlige pakkene som er gitt.

Et enkelt tiltak som kan gjøre den økonomiske situasjonen adskillig bedre for Ullensaker kommune, er å se på kriteriene og muligheten til å enten flytte kommunen ut fra Kommunegruppe 13, og over til en annen kommunegruppe med mer tilsvarende lik befolkningssammensetning og lignende sosiale strukturer. Alternativt vil det også gi store positive utslag for økonomien om klassifiseringen som sier at kommunen er «en lettdrevet kommune» kunne endres. Denne klassifiseringen alene gjør at kommunen mottar ca. 13 % mindre i frie inntekter, hvilket i 2019 tilsvarte ca. 170 millioner kroner, enn de kommunene vi blir sammenlignet med i Kommunegruppe 13.


På disse 2 områdene har vi derfor spilt inn følgende: ■ Fjerne/endre kriterier for klassifiseringen «Lettdreven kommune». Tilsvarende inntekter som øvrige kommuner i samme kommunegruppe ville for 2019 tilført Ullensaker kommune ca. 170 MNOK økning i frie inntekter. ■ Endring eller flytting til annen Kommunegruppe vil gi bedre forutsetninger for riktig inntektsnivå, og summen av økte frie inntekter avhenger av hvilken kommunegruppe man flyttes til.

Stortinget må ta sitt ansvar

Kommunen har også fortsatt et rentefritt lån fra Staten, også kalt «Gardermoenlånet», som ble gitt for å gi kommunen mulighet til å etablere infrastruktur i forbindelse veksten som var ventet å komme etter bygging av hovedflyplassen. Strengt tatt er dette midler regionen burde vært gitt som en del av selve utbyggingen av OSL og ikke som et lån, men det er noe kommunen forpliktet seg til å ta for å kunne møte noen av utfordringene som ville komme etter Stortingets vedtak.


Ullensaker har de siste 15 årene vært den kommunen som har hatt høyest vekst i landet, og har grunnet hovedflyplassen mer enn doblet sitt innbyggertall siden åpningen i 1998. Dette har selvsagt gitt kommunen store muligheter og en enormt positiv utvikling over hele kommunen, men det har også medført ekstremt store ekstra kostnader innen både investering og drift som vi ikke ville hatt uten OSL plassert på Gardermoen. Det er viktig å ta med hvem som bestemte plasseringen av hovedflyplassen; Stortinget!


Det er derfor vår soleklare oppfordring til Stortinget at de nå tar ansvar for eget vedtak, gjennom følgende: ■ Gjenværende saldo på Gardermoenlånet, ca. 170-200 MNOK ettergis. ■ Dette vil alene redusere finanskostnader på ca. 12 MNOK per år for kommunen.

Så vil det være mange flere temaer, og mange andre små og store utfordringer som skulle eller kunne vært belyst her, men nå valgte jeg noen få som viser et ganske stort økonomisk handlingsrom for kommunen i fremtiden dersom det skulle la seg realisere. Men det krever også at vi legger vekk «kjeklingen» om hvem som er sterkest eller best, og drar i samme retning. Det betyr at alle partier i kommunen (og regionen for øvrig) bør mobilisere for å dra i samme retning når det gjelder å stille krav til den til enhver tids sittende regjering og storting, uavhengig av hvem, for erfaringsmessig har det ikke hjulpet regionen lokalt så mye uavhengig av hvem det er som har sittet med styringen (beklager men sånn er det bare).

Vi sitter alle i den samme båten, om vi er enige om retningsvalg underveis eller ikke, og vi må derfor også klare å stå sammen for å hjelpe innbyggere og næringsliv. Jeg tror de fleste som har fulgt med i den senere tids debatt vet hvem som mener hva, om ganske mange ting, og jeg utdyper det derfor ikke ytterligere.


Jessheim, 22.9.2020


Ståle Lien Hansen

Gruppeleder Ullensaker FrP